Skip to content

Monika Modrzejewska, z siedzibą w Ostoja 24
OKO-MED 70-110 Szczecin ul. Powstańców Wlkp. 26/27/LU4

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Pacjenta jest ISPL Monika Modrzejewska, z siedzibą w Ostoja 24 w Rejestrze CEIDG, NIP 8521818724 REGON 8109996 320 (zwaną dalej: ISPL Monika Modrzejewska).

1. Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem TEL +48 570 200 150; 570 300 290

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzania świadczonymi usługami medycznymi na podstawie ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 2. prowadzenia rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. realizowania Pani/Pana wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO.

3. Odbiorcami pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi informatycznej, rozliczeniowej i związanej z ubezpieczeniem społecznym.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.

 1. przez okres 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej, licząc od dokonania w niej ostatniego wpisu, z uwzględnieniem przepisów szczególnych zawartych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. przez okres 10 lat – w przypadku danych niezbędnych do dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
 3. przez okres 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

6. Posiada Pani/ Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

Z wyłączeniem danych medycznych – o ile nie wykluczają tego obowiązujące przepisy prawa – ma Pani/Pan również prawo do:

 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 3. do przeniesienia danych do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.

7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.

8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.